szloch

Date: 2008-08-27 01:39 pm (UTC)
nie mam WPISANYCH zainteresowań.
nie prowadzę, bo nie jestem ciekawy.
nie mam 'przyjaciół', bo nie jestem ciekawy.
nie znamy się, ale teraz w modzie są 'znajomości z internetu', podążam za nią ślepo.
mogę być każdym, ale wiedz, że właśnie bardzo zraniłaś ciocię z Kłodzka swoją odmową.

no problem, jak zmienisz zdanie, to wiesz, gdzie mnie szukać.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 04:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios