Date: 2009-04-26 05:42 pm (UTC)
No proszę, najczęściej pojawiający się w moich opisach na gg cytat doczekał się ikonki ;)

Widzę, że ostro eksplorowałaś weheartit.com? (Taką samą ikonkę ze stopami zrobiłam całkiem niedawno!) Zapisuję sobie (prawie) wszystkie. Co mi przypomniało, że mam jeszcze niewykorzystaną Reginę od Ciebie. Na razie wszystkie wolne miejsca zajmują mi zabójcze umysły z Zabójczych Umysłów (i wciąż chcą więcej...), ale na pewno kiedyś użyję.
Bardzo ślicznie :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios