Date: 2009-04-26 07:44 pm (UTC)
Widzę, że ostro eksplorowałaś weheartit.com?
Tak, ta strona jest idealna na ikonkowe szały. Tak samo jak http://ffffound.com/ , nie wiem czy znasz? Ale tam trzeba glebiej poszperac.
Odkąd znam te dwie strony to jakoś przestały mnie zachwycac te wszystkie ikonki - wszyscy biorą z tych stron. :P

Jak obejrze BSG, LOM i A2A, skoncze DLM i Angela to moze sie zabiore za Zbrodnicze Umysly. :P

PS Sliczne masz te ikonki z Lolity!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:10 pm
Powered by Dreamwidth Studios